Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEmuria

Sklep internetowy Lemuria, dostępny pod domeną internetową http://lemuria.zone, prowadzony jest przez firmę:
Agnieszkę Ościłowską (Guacamayo Agnieszka Ościłowska ul. Libelta 64/1, 71-274 Szczecin, NIP:955 212 64 36)

DEFINICJE:

LEmuria - sklep prowadzony przez firmę Guacamayo Agnieszka Ościłowska z siedzibą w Szczecinie przy ulicy ul. Libelta 64/1, 71-274 Szczecin, info@lemuria.zone, tel.691796548. Sklep jest pośrednikiem między sprzedającymi, a kupującymi. 

SKLEP INTERNETOWY LEmuria - sklep internetowy LEmuria, prowadzący sprzedaż Towarów za pomocą sieci Internet, dostępny pod domeną internetową http://lemuria.zone;

KLIENT - osoba fizyczna, prawna bądź też jednostka organizacyjna pozbawiona osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w sklepie internetowym LEmuria;

TOWARY - produkty oferowane do sprzedaży oraz prezentowane w sklepie internetowym LEmuria;

ZAMÓWIENIE - oświadczenie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

KOSZYK – funkcjonalność sklepu internetowego LEmuria, dzięki któremu Klient składa zmówienie, określając ilość zamówionych towarów, adres oraz sposób dostawy i formę płatności;

DANE OSOBOWE - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.


§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego LEmuria, w tym przede zasady składania Zamówień na oferowane w sklepie Towary, sposób dostarczenia zakupionych przez Klienta Towarów, sposoby uiszczenia przez Klienta należności za zamówione Towary, prawa i obowiązki Klienta oraz zasady związane z możliwością odstąpienia od umowy, a także zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego LEmuria możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:
  a) dostęp do sieci Internet i przeglądarek internetowych typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z uruchomioną obsługą języka Java Script.
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z sklepu internetowego LEmuria w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz powstrzymać się od wszelkiej aktywności, która mogłaby utrudnić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności zaś dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, rozsyłania spamu czy też prowadzenia na stronie sklepu internetowego LEmuria jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej etc.

§ 2.
Informacje o produktach

 1. Informacje o Towarach znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego LEmuria stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71. Kodeksu Cywilnego („k.c.”) między kupującym a producentem wyrobów typu handmade.
 2. Ceny Towarów zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich.
 3. Ceny Towarów zawierają koszt dostawy o ile nie zostało w ramach promocji wskazane inaczej. Całkowity koszt Zamówienia zostaje uwidoczniony w Koszyku przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.
 4. LEmuria zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz wprowadzania oraz odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przy zawarciu przez strony umowy, wiążąca jest cena Towaru wskazana na stronie sklepu internetowego LEmuria w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Ceny Towaru podane w sklepie internetowym LEmuria są ważne tylko w ofercie internetowej. 

§ 3.
Warunki realizacji Zamówień

 1. Klient może złożyć Zamówienie na Towary znajdujące się aktualnie w asortymencie sklepu internetowego LEmuria przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Celem skutecznego złożenia Zamówienia na wybrany Towar należy kolejno dokonać następujących czynności:
  a) dokonać wyboru Towaru oraz kliknąć w przycisk „Dodaj do Koszyka” bądź też równoznaczny znajdujący się obok ikony ze zdjęciem danego Towaru,
  b) dokonać wyboru rodzaju przesyłki tj. sposobu dostarczenia Towaru do podanego przez Klienta miejsca docelowego
  c) dokonać wyboru metody płatności,
  d) wpisać adres na który ma nastąpić dostawa towaru, a w wiadomości również adres e-mail oraz nr telefonu,
  e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 3. LEmuria zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym Zamówieniem.
 4. Złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru, skierowaną do producenta, z którym LEmuria ma podpisaną umowę o współpracy w pośrednictwie sprzedaży. Informacje o producencie są udostępnione na życzenie klienta oraz widoczne są w momencie otrzymania paragonu lub dowodu zakupu od producenta, dołączonego do wysłanego zamówienia.  
 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma od LEmuria poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru, które jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 7. Klient na bieżąco otrzymuje wiadomości informujące o statusie Zamówienia
 8. W przypadku braku możliwości realizacji przez LEmuria Zamówienia Klienta, w szczególności z uwagi na brak w magazynie wybranego Towaru lub też wobec wystąpienia innych przyczyn, LEmuria poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. W przypadku podania przez Klienta błędnych bądź też niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, LEmuria nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu Towaru. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Klient.
 9. Organizowana przez sklep internetowy LEmuria sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość Towarów i trwa przez określony czas. W związku z tym Zamówienia na Towary w promocji są realizowane według kolejności wpływania Zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji. Zasady promocji określone są odrębnym regulaminem.

§ 4.
Dostawa towaru

 1. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. LEmuria zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego towar.
 3. Dostawa Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polski odbywa się za pośrednictwem za pośrednictwem firmy kurierskiej, po wykonaniu indywidualnej wyceny, za dodatkową opłatą. LEmuria zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego towar.
 4. Termin dostawy Towaru jest różny dla poszczególnych produktów, może wynosić od 2 do 7 dni roboczych. Okres dostawy jest liczony od zaksięgowania wpłaty i podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 5. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Miejscem spełnienia świadczenia jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku uszkodzenia przesyłki LEmuria zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym LEmuria, nie później niż w terminie 3 dni. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy, aczkolwiek brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Klientowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od LEmuria oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących konsumentami, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5.
Formy płatności i realizacja Zamówienia

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis Przelewy24 należący do grupy DialCom24 Sp. z o.o..
 2. Klient dokonuje płatności za Towar przed odbiorem Towaru w formie wskazanej poniżej, przy czym realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez LEmuria potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności:
  a) kartą płatniczą:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
  b) przelewem na numer rachunku bankowego LEmuria prowadzony w banku: mbank 04 1140 2004 0000 3602 7830 3085 
  c) płatność za pobraniem - nie łączy się z darmową wysyłką.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§ 6.
Warunki odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ), Klientowi, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22.1 k.c. tj. osobie fizycznej dokonującej zakupów w sklepie internetowym LEmuria w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) , który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia w terminie 14 dni e-mailem na adres info@lemuria.zone, które zostanie przekazane sprzedającemu czyli producentowi.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpienia od umowy przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z ust. 1. powyżej, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W celu dokonania zwrotu Klient ma do wyboru dwie opcje:
  a) LEmuria zamawia kuriera po Towar. W tym celu Klient powinien przekazać na adres e-mail info@lemuria.zone następujące informacje: dane adresowe do odbioru przesyłki, telefon kontaktowy oraz datę i przedział czasowy dla odbioru przesyłki. Po otrzymaniu stosownych danych w przeciągu jednego dnia roboczego zostanie dla Klienta zamówiony kurier zwrotny. Na adres e-mail Klienta zostanie przekazany list przewozowy dla przesyłki. Koszt odesłania Towaru przy pomocy kuriera zaproponowanego przez LEmuria wynosi 16 zł. Jeżeli koszt wysyłki do Klienta, podlegający zwrotowi jest w równej wysokości co koszt odesłania Towaru do LEmuria, opisany w niniejszym punkcie, wówczas Klient wyraża zgodę na wzajemne potrącenie tych należności. Klientowi zwrócona zostanie wówczas należność za Towar.
  b) Klient dokonuje zwrotu wybraną przez siebie metodą. Klientowi zwrócona zostanie należność za Towar oraz koszty wysyłki Towaru do Klienta nie wyższe niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LEmuria.
 4. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, w szczególności koszty odesłania, opakowania i zabezpieczenia Towaru.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy LEmuria zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LEmuria), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym LEmuria został poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy.
 9. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
 10. LEmuria dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia LEmuria dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LEmuria, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Klient nieposiadający statusu konsumenta w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.
Rękojmia

 1. Producenci współpracujący ze sklepem LEmuria są odpowiedzialni względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail info@lemuria.zone.
 4. Celem realizacji reklamacji Klient dołącza do niej reklamowany Towaru wraz z opisem reklamacji.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres: Guacamayo Agnieszka Ościłowska ul. Libelta 64/1, 71-274 Szczecin, najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA LEMURIA”.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. LEmuria w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji Klienta ustosunkuje się do niej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. W procedurze reklamacji LEmuria nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 8.
Nieprawidłowości przy świadczeniu usług drogą elektroniczną

 1. LEmuria oświadcza, iż podejmie wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania sprawnego oraz poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego LEmuria, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w odpowiednim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia LEmuria o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sklepu internetowego LEmuria.
 3. Informacje wskazane w ust. 2. powyżej należy kierować na piśmie na adres siedziby LEmuria bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lemuria.zone z jednoczesnym wskazaniem imienia i nazwiska zgłaszającego oraz adresu do korespondencji.
 4. LEmuria w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do pisma Klienta i powiadomi go o sposobie naprawienia nieprawidłowości bądź też sposobie dalszego postępowania.

§ 9.
Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez LEmuria, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych LEmuria nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. LEmuria zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.
 5. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane zachować w poufności informacje, do których mają dostęp.

Więcej informacji w „Polityce Prywatności”.